பதிவர்களுக்கான வாக்குப்பட்டை

Profile: yarlpavanan

  • Join Date : 10 March 2018
  • Name: Kasirajalingam Jeevalingam
  • Location : Mathagal,Jaffna, Sri Lanka
  • Site / Blog Category: படைப்புகள்
  • Site / Blog: http://www.ypvnpubs.com/
  • About Me: நான் கணினித் துறையில் பணிபுரிந்தாலும் இணையம் வழியாகத் தூய தமிழ் பேணும் பணி, உளநல வழிகாட்டலும் மதியுரையும் வழங்கும் பணி எனப் பல செய்கிறேன்.