2
படிப்புக்கும் படித்தவருக்கும் எவ்வளவு பெறுமதி?
தம்பி! தங்கைகளே! - இன்றுபுளிக்கின்ற படிப்புத் தானே - நாளைஇனிக்கும் படிப்பு ஆகிறதே! - நீபடித்த படிப்புத் தானே - நாளைஉனக்கென்ற தனி அடையாளத்தைநிலைநிறுத்தப்போகிறதே!  [Read More]