1
ஜனவரி 2020 - வாரம் 2 குறுக்கெழுத்துப் புதிர்: வீணை மீட்ட
வீணை மீட்ட This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highli... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 - வாரம் 1: எழுத்து சுடோகு விடை
123456789குடிண்ணபாயன்வரயகுணண்டின்பாவரவண்ரபாவயணகுடி... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 - வாரம் 1: குறுக்கெழுத்துப் புதிர் விடைகள்
குறுக்காக:3 தென் அமெரிக்காவின் வடகிழக்கு நாட்டை Ī... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 - வாரம் 2: எழுத்து சுடோகு விடை
123456789டிப்பம்யவாழழுழைஇறுதி விடைக்கான எழுத்துகள்டி &... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 - வாரம் 1: சொல்கலை விடைகள்
விடை(கள்)1) இராசேந்திர பிரசாத்2) குல்சாரிலால் நந்தா3) ... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 - வாரம் 1: குறுக்கெழுத்துப் புதிர் விடைகள்
புதிர்க்குறிப்புகள் விடை(கள்)குறுக்காக:3 தென் அமĭ... [Read More]
1
நவம்பர் 2019 - வாரம் 2: புதிர்களுக்கு விடைகள்
கு.புசொல்கலைகலைமொழிசுடோகுநவ. 2019 -2விடை(கள்)https://beta.puthirmayam.com/responses/5B582D7FF61) Ĩ... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019: வரம் 3: எழுத்து சுடோகு
எழுத்து சுடோகு:கீழ்க்காணும் புதிரைக் கட்டங்களுடன் பிரதி எடுத்துப் புதிரை விடுவித்து,இறுதி விடையைபி பின்னூட்டத்தில் அனுப்பவும்.<!--br {mso-data-placement:same-cell;}-->123456789சிததாபம்மரந்ன்இறுதி விடைக்கான எழுத்துகள்ன்தாதமசிம்ததாபபதம்சிம்பமந்பதாமம்தான்சிந்ரதாஇறுதி விடை:************************... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019: வரம் 2: எழுத்து சுடோகு
எழுத்து சுடோகு:கீழ்க்காணும் புதிரைக் கட்டங்களுடன் பிரதி எடுத்துப் புதிரை விடுவித்து,இறுதி விடையை எனக்கு அனுப்பலாம்.இறுதி விடைக்கான குறிப்பு: ஒரு தமிழ்த் திரைப்படத்தின் பெயர் (4,2). கே. எஸ். கோபாலகிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் வெளிவந்த இத்திரைப்படத்தில் முத்துராமன் நடித்துள்ளார்.<!--br {mso-data-plac... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 - வாரம் 2: குறுக்கெழுத்துப் புதிர்: முழுநிலா
குறுக்கெழுத்தில் இரண்டு வகை. ஒன்று நேரடியாக விடை... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 வாரம் 2 கலைமொழி (இரட்டைப் புதிர்)
விதிகளும் வழிமுறையும்:வழக்கம்போல! 1.  முதல் முறை ம... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 வாரம் 2 கலைமொழி
விதிகளும் வழிமுறையும்: வழக்கம்போல! 1.  முதல் முறை &... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019: வரம் 1: எழுத்து சுடோகு
கீ. எழுத்து சுடோகு:கீழ்க்காணும் புதிரைக் கட்டங்க... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019: வரம் 1: எழுத்து சுடோகு
கீ. எழுத்து சுடோகு:கீழ்க்காணும் புதிரைக் கட்டங்க... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019: வரம் 1: எழுத்து சுடோகு
கீ. எழுத்து சுடோகு:கீழ்க்காணும் புதிரைக் கட்டங்க... [Read More]