1
அதுவும் இதுவும்
(50 வார்த்தைகளுக்குள் ஒரு குறும் கதை)அம்மா எவ்வளவோ ... [Read More]
1
பாதுகை - எனக்குப் பிடித்த சிறுகதை
 டொமினிக் ஜீவாஉள்ளங்காலைத் தகித்த உஷ்ணம் உச்சம... [Read More]
1
காடன் கண்டது - எனக்குப் பிடித்த சிறுகதை
 பிரமிள் (தர்மு சிவராம்) எத? எவன் கண்டதச் சொல்ல? நான... [Read More]
1
மீன்கள் - எனக்குப் பிடித்த சிறுகதை
 தெளிவத்தை ஜோசப் தீப்பெட்டியின் உரசலைத் தொடர்Ī... [Read More]
1
ஒரு கூடைக் கொழுந்து - எனக்குப் பிடித்த சிறுகதை
என்.எஸ்.எம்.இராமையா“அக்கா எனக்கு எது நெரை?”கொழுந்... [Read More]
1
மரையாம் மொக்கு - எனக்குப் பிடித்த சிறுகதை
 மருதூர்க்கொத்தன்சுமக்க முடியாமல் சுமந்து வந்... [Read More]
1
தொண்டு
(50 வார்த்தைகளுக்குள் ஒரு குறும் கதை)வத்சலா கோயிலு... [Read More]
1
புரியாத உறவு
(50 வார்த்தைகளுக்குள் ஒரு குறும் கதை)நானும் ஃபாமும... [Read More]
1
‘பிக்பொக்கற்’
(50 வார்த்தைகளுக்குள் ஒரு குறும் கதை)பொதுவாக பேருந... [Read More]
1
அன்புக்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்
(50 வார்த்தைகளுக்குள் ஒரு குறும் கதை)இளைஞர்கள் புட... [Read More]
1
லொட்டோ
(50 வார்த்தைகளுக்குள் ஒரு குறும் கதை)எமது தொழிற்சா... [Read More]
1
சடங்கு சம்பிரதாயம்
(50 வார்த்தைகளுக்குள் ஒரு குறும் கதை)“அக்கா…! மகள் ப&... [Read More]
1
பெண்ணியம்!
(50 வார்த்தைகளுக்குள் ஒரு குறும் கதை) கனகமணி ஆசிரிய... [Read More]
1
சரிவராது
(50 வார்த்தைகளுக்குள் ஒரு குறும் கதை)சின்னத்துரை த... [Read More]
1
அப்புறம்?
(50 வார்த்தைகளுக்குள் ஒரு குறும் கதை)முகநூலை மேய்ந... [Read More]