1
தை (2020 ) பிறந்தும் வழி பிறக்கவில்லையே!
"பல்கலைக் கழக மாணவர்கள் (இரு பாலாரும்) இருபதிற்கு ... [Read More]
1
தரவுகளின் கதைசொல்லுதல்(Data storytelling)
வியாபாரத்தில் மிகச்சரியான நேரத்தில் மிகச்சரிய... [Read More]
1
எழுத்துப் படிகள் - 289
எழுத்துப் படிகள் - 289 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்ī... [Read More]
1
1
1
தன்னம்பிக்கை : வெற்றியின் குறுக்கே கோபம்
 “கோபமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடமும், அறுபது வின... [Read More]
1
குழந்தைகளுக்கான முகப்பு திரை
குழந்தைகளுக்கான முகப்பு திரை( KIDS DASHBOARD) என்பது எந்தவொரĬ... [Read More]
1
சொல் வரிசை - 237
சொல் வரிசை - 237 புதிருக்காக, கீழே எட்டு (8)    திரைப்ப... [Read More]
1
மனிதனாகவே பிறப்பேன்
     இயல்பிலேயே வாசிப்பை, நேசிப்பாகக் கொண்டிருகĮ... [Read More]
1
தை அமாவாசையும் தமிழர்களின் அறிவியலும்
இன்று (24 ஜனவரி 2020) தை அமாவாசை. தை அமாவாசை தமிழர்களின் ... [Read More]
1
1
1
ஸ்பரிசம்
உனக்குள் இருக்கும் உன்னைஎதன் மீதும் பற்றுதல் இன&... [Read More]
1
சொல் அந்தாதி - 144
சொல் அந்தாதி - 144  புதிருக்காக, கீழே   5  (ஐந்து)    தி&... [Read More]
1
எழுத்துப் படிகள் - 288
எழுத்துப் படிகள் - 288 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்ī... [Read More]