1
நான் சொர்க்கலோகம் போய்ச் சேர்ந்தேனே!

இயமலோகத் தீர்ப்பளிக்கும் மன்றில் தான்பூலோகத்தில் இருந்து தூக்கியோரைத் தான்விசாரித்துச் சொர்க்கமா நரகமா செல்வோரெனவேறாக்கும் பணிக்கு அழைத்தனர் போலும்!

Who Voted

Leave a comment