1
உள்ளத்தில் உருளும் வரிகள்
1
அன்பாலே மதிப்பளித்தோருக்குத் தானே ஊரே திரண்டு வருமே!
2
தமிழருக்குள் ஒற்றுமை ஏற்பட வாய்ப்பின்றி
தமிழினமே தலைநிமிர வழியின்றி சீரழிகின்றதே!

Who Voted

Leave a comment