1
திருக்குறள் கதைகள் - பொருட்பால்: 3. முன்னாள் முதல்வர்

"இவர் 'நாம்' பத்திரிகையிலேந்து வந்திருக்காரு" என்று என்னை அறிமுகப்படுத்தினார் ஆறுமுகத்தின் செயலர்.


"வாங்க" என்று என்னை வரவேற்ற ஆறுமுகம், "ஆறு மணிக்கே வந்த்துட்டீங்களே!" என்றார்.

Who Voted

Leave a comment