1
கவிதை எழுதப் பழகலாம் வாங்க!
பெற்றோருக்கு நிகராகக் கடவுளும் இல்லையே!
உற்றாரும் ஊராரும் உற்று நோக்கவே
பெற்றோர் பெத்து வளர்த்து அறிஞராக்கவே
கற்ற பிள்ளையும் நற்பணி ஆற்றலாமே!
ஊரும் நாடும் உலகும் மேன்மையுறவே!

Who Voted

Leave a comment