0
தன்னம்பிக்கையின் சின்னம் - தமிழன்

தன்னம்பிக்கையை வளர்ப்பது எப்படி.

தமிழனின் தன்னம்பிக்கையை எப்படிபட்டது. தான் எப்படிப்பட்ட உணர்வுகளைத் தனக்குள் வைத்திருந்தான். தன்னம்பிக்கையை வளர்ப்பது எப்படி அதன் மூலம் நாம் எத்தகைய வெற்றியை காண முடியும் என்பதை விளக்கும் விதமாக பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல்களை தெளிவாக விளக்க இந்த வலை தளத்தை பயன்படுத்தவும்.

Be the first to vote for this post!

1 comment

Written by c_gnanam
 371 days
Good.Vey nice