1
இலவசங்களை புறக்கணிப்போம். கண்ணியதோடு வாழ்வோம். - எந்தோட்டம்...
என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில், ஏன் கையை எந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் என்று பாடியதால் தான் ஏனோ, இன்று இந்த திருநாட்டிலேயே கை ஏந்திய நிலையில் உள்ளோம்.

Who Voted

Leave a comment