1
இரட்டைக்கிளவியோடு விளையாடினேன்!

"சலசல சலசல
இரட்டைக் கிளவிதகதக தகதக இரட்டைக்
கிளவிஉண்டல்லோ தமிழில்
உண்டல்லோபிரித்து வைத்தல்
நியாயம் இல்லைபிரித்துப் பார்த்தால்
பொருளும் இல்லைஇரண்டல்லோ இரண்டும்
ஒன்றல்லோ" எனபாவலர் வைரமுத்து
அழகாகச் சொல்லியுள்ளார்.

Who Voted

Leave a comment