1
எதிர்துகள் என்னும் கண்டுபிடிப்பின் மையில் கற்கள் : பகுதி – 6 – science in தமிழ்

தமிழ் உலக நண்பர்களுக்கு வணக்கம்…

“எதிர்துகளின் மையில் கற்கள்”  –    மையில் கல் : 16 - “18-09-2002” ATHENA மற்றும் ATRAP, குளிர்ந்த நிலையில் உள்ள எதிர் பருப்பொருளை உருவாக்கின (18-09-2002) 2002 - ல் "ATHENA (Advanced Telescope for High Energy Astrophysics) மற்றும் ATRAP (Antihydrogen TRAP)" ஆகிய இரு ஆய்வுகள் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான எதிரணுக்களை (Anti-Atoms) குளிர்ந்த…

Who Voted

Leave a comment