1
திரைஜாலம்: சொல் வரிசை - 187
சொல் வரிசை - 187 புதிருக்காக, கீழே எட்டு (8) திரைப்படங்களின் பெயர்களும், அவைகளில் ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலும் இடம் பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலின் முதல் வரிச் சொற்களும் (தொடக்கச் சொற்களை நீக்கி விட்டு) அடைப்புக் குறிகளுக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.


1. உதயம் NH4(--- --- --- --- என் பூக்களின் வேரோ இவன்)

2. சுள்ளான்(--- --- பிஞ்சு நிலவா பஞ்சு சிலையா)

3. இதயத்தாமரை(--- --- --- --- விதி வந்து விடை சொல்லுமா)

4. போகன்(--- --- --- யாக்கை பாயும் நரன்)

5. அமர்க்களம்(--- --- --- --- என் உள்நெஞ்சு சொல்கின்றது)

6. அவள் ஒரு காவியம்(--- --- --- எனக்கோர் தனிப் பெருமை)

7. நான் வாழ வைப்பேன்(--- --- நல்வாழ்த்து பாடல்கள்)

8. மன்னாதி மன்னன்(--- --- --- --- இன்று நிம்மதி இழந்தது)


எல்லாப் பாடல்களின் தொடக்கச் சொற்களை கண்டு பிடித்து, அவற்றில் முதல் சொற்களை மட்டும் வரிசைப்படுத்தினால் மற்றொரு திரைப்படப் பாடலின் முதல் வரியாக அமையும்.

அந்தத் திரைப்படப் பாடலையும், அந்தப் பாடல் இடம் பெற்ற திரைப்படத்தின் பெயரையும் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

விடைகளை அனுப்பும் போது, பாடல்களின் தொடக்கச் சொற்கள், சொல்வரிசை பாடல் வரிகள், அந்தப்பாடல் இடம் பெற்ற திரைப்படம் ஆகியவற்றை பின்னூட்டம் மூலமாக அனுப்பவும்.

* * * * * * * *

திரைப்படங்களில் இடம் பெறும் பாடல்களை அறிய / கேட்க கீழ்க்கண்ட வலைத்தளங்கள் உதவும்.


http://tamilthiraipaadal.com/viewallmovies.php
http://www.friendstamilmp3.com/
http://gaana.com/album/tamil
http://music.cooltoad.com/music
http://google.com

ராமராவ்

Who Voted

Leave a comment