2
பொழுதுபோக்கு : ஊர்ப்புதிர் - 98
ஊர்ப்புதிர் - 98ல், தமிழகத்தில் உள்ள ஆறு (6) ஊர்களின் பெயர்கள் ஒரு வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் மாற்றி அமைத்துக் கொண்டால், அந்த வரிசையில், முதல் ஊரின் முதல் எழுத்து, 2-வது ஊரின் 2-வது எழுத்து, 3-வது ஊரின் 3-வது எழுத்து என்று அப்படியே படிப்படியாக, 6-வது ஊரின் 6-வது எழுத்து சேர்த்தால், தமிழகத்தில் உள்ள வேறு ஒரு ஊரின் பெயர் [ஆறு (6) எழுத்துக்களைக் கொண்டது] கிடைக்கும்.


ஊர்ப்புதிர் - 98 க்கான ஊர்களின் பெயர்கள்:

1. ஊதம்பூண்டி
2. எருதுப்பட்டி
3. செல்லம்குப்பம்
4. தூக்காம்பாடி
5. பட்டுக்கோட்டை
6. சித்தன்னவாசல்

'ஊர்ப்புதிர்' விடைக்கான ஊரின் பெயரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

குறிப்பு : தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்று.

விடையை பின்னூட்டம் மூலமாக மட்டும் அனுப்பவும்.ராமராவ்

Leave a comment