1
திருக்குறள் கதைகள்: 171. தப்புக்கணக்கு!
புழுதியை வாரி இறைத்து விட்டு நின்ற பஸ்ஸிலிருந்து கோபி மட்டும் இறங்கினான்.

விலாசம் விசாரித்துக் கொண்டு சக்திவேலின் வீட்டை அடைந்தான்.

Who Voted

Leave a comment