1
உளி : அப்பா எங்கே?
நிற்க இடமில்லாமல்
நீண்ட ரயில் பயணம்
கால்கடுக்க நின்று
கால் இடுக்கில் கிடைத்த
காலடி இடத்தையும் கொடுத்து
கண்விழித்து
கலங்காத ராசா என்று
தட்டிக்கொடுத்து

Who Voted

Leave a comment