1
அப்புறம் என்ன சொல்ல........

வெட்டுக்கிளிக்கு.......
 கைதட்டுங்கள்
விளக்கு பிடியுங்கள்,
மலர் தூவுங்கள்,
சமூகத்தில் நிலவும் வலிகளை பதிவிடும் தமிழ் பதிவர்.

Who Voted

Leave a comment