1
முகமூடி முகங்கள் - கவிதை
முகமூடி முகங்கள் - கவிதை 
————————————
சில பேர் 
பார்த்தும் பார்க்காதது போல் போகிறார்கள் 
சில பேர் 
பார்த்துப் பேசியபடி போகிறார்கள் 
சில பேரைப் 
பார்த்தும் பார்க்காததுபோல் போகிறோம் 
சில பேரைப் 
பார்த்துப் பேசியபடி போகிறோம் 
முகமூடி இருந்தாலும் 
தெரிந்த முகங்கள் 
தெரியாமல் போவதில்லை 
——— ————————-நாகேந்திர பாரதி

——————————————————

Who Voted

Leave a comment