1
கரந்தை ஜெயக்குமார்: எழுதப் பிறந்தவர்

நான்
உங்களுக்கு ஒரு விசயம் சொல்கிறேன்எல்லாமே
நாம நினைக்கிறது போல எப்பவும் நடந்திராது.ஓடிப்போனா பிரச்சினை தீர்ந்து
போய்விடாது

Leave a comment