2
தாயே ! |
https://www.youtube.com/watch?v=xFfYv40FdME   இசை : சஞ்சே வரிகள் : சேவியர் -------------------------------- நானாக நானும் இல்லையே எங்கு சென்ற போதும் ஏதேதோ எண்ணம் கொல்லும்   தாயான தாயும் இல்லையே இங்கு இந்த நேரம் நியாயமா....    

Leave a comment