1
பைத்தானில் 2 டைமென்சன் அர்ரே.
பொதுவாக அர்ரே என்பது ஒரே வேரியபிளில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட டேட்டாக்களை சேவ் செய்வதற்கு பயன்படுகின்றது. எல்லா டேட்டாவும் ஒரே டேட்டா டைப்பாக இருக்க வேண்டும்.
2 டைமென்சன் அர்ரே என்பது ரோ மற்றும் காலம்ன் ஆக டேட்டாவை ஸ்டோர் செய்தல் ஆகும்
பைத்தானில் அர்ரேயை பயன்படுத்துவதற்கு முதலில் array என்பதிலில் இருந்து எல்லா ஐட்டம்களையும் இம்போர்ட் செய்து கொள்ளவும்.
கீழே உள்ளவாறு T என்ற அர்ரேயை உருவாக்கி அதன் 0 ரோ இண்டெக்ஸ்(முதல் ரோ) உள்ள் டேட்டாவை காட்சிபடுத்தவும்.
பிறகு ரோ இண்டெக்ஸ் 1 மற்றும் காலம்ன் இண்டெக்ஸ் 2-ல் உள்ள டேட்டாவை காட்சிபடுத்துங்கள்.


from array import *

T = [[11, 12, 5, 2], [15, 6,10], [10, 8, 12, 5], [12,15,8,6]]

print(T[0])

print(T[1][2])
வெளியீடு:
11, 12, 5,2
10
இப்பொழுது எல்லா அர்ரே எலெமெண்டுகளையும் மொத்தமாக காட்ட நெஸ்டட் ஃபார் லூப்பை பயன்படுத்தவும்

from array import *
 
T = [[11, 12, 5, 2], [15, 6,10], [10, 8, 12, 5], [12,15,8,6]]
for r in T:
    for c in r:
        print(c,end = " ")
    print()

வெளியீடு:
11 12 5 2
15 6 10
10 8 12 5
12 15 8 6
இன்செர்ட் மெத்தட்.
இது பொதுவாக குறிப்பிட்ட ரோ அல்லது காலம்ன் இண்டெக்ஸில் டேட்டாவை இன்செர்ட் செய்யபயன்படுகின்றது. கீழே உள்ள நிரலில் ரோ 2 இண்டெக்ஸில்(3வது ரோ) டேட்டா இன்செர்ட் செய்யப்படுகின்றது.
from array import *
T = [[11, 12, 5, 2], [15, 6
        
        

Leave a comment