2
தமிழ் இலக்கிய வழி - மின் இதழுக்கான பதிவுகளை இணையுங்கள்!

தமிழ் இலக்கியங்களில் இருந்தும் தமிழ் இலக்கியமாகவும் தமிழ் பேசும் உள்ளங்களை
ஆற்றுப்படுத்தும் வழிகாட்டலும் மதியுரையும் திரட்டப்பட்டு மின் இதழாக வெளியிட எண்ணியுள்ளோம்.
அதற்கு இலகுவாக
 http://tev-zine.forumta.net/ என்ற கருத்துக் களத்தை ஆக்கியுள்ளோம்.

Leave a comment