1
அமின்


     டக்காகி கான்சிரோ


     தலைவர்


     ஒரு படையின் தலைவர்


     கப்பற் படையின் தலைவர்


     ஜப்பான் கப்பற் படையின் தலைவர்


     இவருக்கு ஒரு பழக்கம்

மேலும் படிக்க »

Leave a comment