1
நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம் : சிறிய திருமடல் : திருமங்கையாழ்வார்
திருமங்கையாழ்வார் அருளிய சிறிய திருமடலை (2673) அண்மையில் நிறைவு செய்தேன். அப்பாடலில் சில அடிகளைப் பொருளுடன் காண்போம். கார்ஆர் வரைக் கொங்கை, கண் ஆர் கடல் உடுக்கை,
சீர் ஆர் சுடர்ச் சுட்டி செங்கலுழிப் பேர் ஆற்றுப்
பேர் ஆர மார்வின் பெருமா மழைக் கூந்தல்
நீர் ஆர வேலி நிலமங்கை என்னும் இப்
பேரோர் சொலப்பட்ட மூன்று அன்றே -- ...
மேகங்கள் படிந்த மலைகளைத் தனங்களாகவும், விரிந்த கடலை உடையாகவும், ஒளிமயமான சூரியனைத் திலகமாகவும், சிவந்து கலங்கியுள்ள பெரிய ஆறுகளை ஆரங்களாகவும் அணிந்த மார்பை உடைய, பெரிய மேகமாகிய கூந்தலை உடையவளாய், நிறைந்த நீராகிய கடலை ஆடையாக உடையவளான பூமிப்பிராட்டியை அபிமான தேவதையாக உடைய உலகத்தார் சொல்லும் புருஷார்த்தங்கள் மூன்றே. (வீடு பேற்றை மறுக்கிறார்.)

...கட்டுரையா,
நீர் ஏதும் அஞ்சேல்மின்; நும் மகளை நோய்செய்தான்
ஆரானும் அல்லன் அறிந்தேன் அவனை நான்;
கூர் ஆர் வேல் கண்ணீர்; உமக்கு அறியக் கூறுகெனோ?
ஆரால் இவ் வையம் அடி அளப்புண்டது தான்
ஆரால இலங்கை பொடிப் பொடியா வீழ்ந்தது; மற்று
ஆராலே கன்-மாரி காத்ததுதான்--ஆழிநீர்
ஆரால் கடைந்திடப்பட்டது;...
கட்டுவிச்சி வாய்விட்டுக் கூறியது :  நீர் சிறிதும் அஞ்சவேண்டா. உங்களது பெண்ணுக்கு இந்த நோயைச் செய்தவன் வேறு ஒருவனுமல்லன். அவனை நான் அறிந்தேன். கூர்மை மிக்க வேல் போன்ற கண்ணுடைய மங்கையரே! கேளுங்கள். நீர் அறியுமாறு சொல்கிறேன். இந்த வையகம் யாரால் அடியளக்கப்பட்டது? யாரால் இலங்கை பொடிப்பொடியாய் அழிந்தது? கல்மழை யாரால் தவிர்க்கப்பட்டது? கடல் நீர் யாரால் கடையப்பட்டது?

...மத்து ஆரப் பற்றிக்கொண்டு
ஏர் ஆர் இடைநோவ, எத்தனையோர் போதும் ஆய்,
சீர் ஆர்  தயிர்கடைந்து, வெண்ணைய் திரண்டு அதனை
வேர்ஆர் நுதல்மடவாள் வேறு ஓர் கலத்து இட்டு
நார் ஆர் உறி ஏற்றி, நன்கு அமைய வைத்து...
இவள் தயிர் கடைவதற்காக மத்தைக் கையிலே படியப் பற்றிக்கொண்ட அழகிய நுண்ணிய இடை நோவுமாறு வெகுநேரம் கடைந்தாள். அதனால் இவளது நெற்றி வியர்த்தது. இவள் கடைந்த வெண்ணெயை வேறொரு கலத்திலிட்டு நாராலான உறியில் வைத்துக் கயிற்றை உருவி வைத்தார்.


...தன் சீதைக்கு
நேர் ஆனவன் என்று ஓர் நிசாசரி--தான் வந்தாளை
கூர் ஆர்ந்த வாளால் கொடி மூக்கும் காது இரண்டும்
ஈரா விடுத்து, அவட்கு மூத்தோனை -- வெந்நகரம்
சேரா வகையே சிலை குனித்தான்; செந்துவர்  வாய்
வார் ஆர் வனமுலையாள் வைதேவி காரணமா,
ஏர் ஆர் தடந்தோள் இராவணனை -- ஈர் ஐந்து 
சீர் ஆர் சிரம் அறுத்துச் செற்று....
தனக்கு உயிராகிற பிராட்டிக்கு நேராவேன் என்று பிராட்டியைப் போல் அழகுபடுத்திக்கொண்டு வந்த சூர்ப்பணகையைக் கடிந்து, கூரான வாளினால் அவளது கொடி போன்ற மூக்கையும், காதுகளையும் அரிந்து அனுப்பினான். அவளுக்கு மூத்தோனாகியரகனிடம் போர் செய்து ஒருவன் அனுபவிக்கக்கூடிய நரக வேதனை யாவும் அந்தப் போரிலே அனுபவிக்குமாறு வில்லை வளைத்தான். அன்றியும், சிவந்த வாயும், அடர்ந்த தனமுமுடைய சீதையை மீட்பதற்காக இராவணனுடன் போர் செய்தான். அழகிய வலிய தோள்கள் வாய்ந்தவனான அவனது சிறந்த பத்து தலைகளை அறுத்து அவனை முடித்துக் களித்தவன்.


நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தம் : தொகுதி 3
உரையாசிரியர் :  முனைவர் இரா.வ.கமலக்கண்ணன்
வர்த்தமானன் பதிப்பகம், 21, இராமகிருஷ்ணா தெரு, தியாகராய நகர், 
சென்னை 600 017, முதற்பதிப்பு 2011
தொலைபேசி : 99418 63542, 90949 63125, 93806 30192, 2814 4995, 2814 0347,

Who Voted

Leave a comment