1
பைத்தான் பக்கங்கள்.-2
பைத்தான்டேட்டாடைப்கள்.

ஒரு வேரியபிள் ஆனது பல விதமான டேட்டாக்களை சேமிக்க பயன்படுகின்றது.ஒவ்வொரு நிரலாக்க மொழியும் வெவ்வேறு விதமான டேட்டா டைப்களை ஆதரிக்கின்றன்.
பைத்தானில் டேட்டாவானது முன் கூட்டியே என்ன டைப் என்று அறிவிக்க தேவையில்லை.இயக்க நேரத்தில் இன்டெர்பிரட்டெர்  ஆனது வேரியபிளை எந்த டைப்பில் பைண்ட் செய்கின்றோமோ அந்த டைப்பாக எடுத்துக்கொள்ளும்.
பைத்தானில் மொத்தம் 5 விதமான டேட்டா டைப்கள் இருக்கின்றன.
அவையாவன:
1, நம்பர்கள்.
2.ஸ்ட்ரிங்க்
3.லிஸ்ட்
4.டுபிள்.
5.டிக்ஸ்னரி.
1.நம்பர் டேட்டா டைப்:
நம்பர் டேட்டா டைப் ஆனது எண்களை ஒரு வேரியபிளுக்கு மதிப்பிருத்த பயன்படுகின்றது.
சான்று:
A=5
B=4.7
மேலே உள்ள இரண்டு வரிகளிலும் A என்ற வேரியபிளுக்கு 5 என்ற முழு எண் ஆனது மதிப்பிருத்தப்படுகின்றது. B என்ற வேரியபிளுக்கு 4.7 என்ற எண் மதிப்பிருத்தப்படுகின்றது.இரண்டுமே நம்பர் டேட்டா டைப்பாக தான் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது.
2.ஸ்டிரிங்க்.
இது எழுத்துக் கோவைகளை ஒரு வேரியபிளுக்கு மதிப்பிருத்தும் பொழுது ஆகும் டேட்டா டைப் ஆகும்.
X=”hello”
Y=’welcome’.
இவை சிங்கிள் கோட்டிற்க்குள்ளோ டபுள் கோட்டிற்குள்ளோ இடப்படுகின்றது .
ஸ்டிரிங்குகளை கையாள நிறைய லைப்ரரி ஃபங்க்சன்கள் உள்ளன.
+ ஆபரேட்டர் ஆனது ஒன்ற்க்கு மேற்பட்ட  ஸ்ட்ரிங்குகளை ஒன்றினைக்க பயன்படுகின்றது.
ஆபரேட்டர் * ஆனது ரிப்பிட்டைசன் ஆபரேட்டர் எனப்படுகின்றது. உதாரணமாக python *2 என்பது python python என வெளியீடு செய்யப்படுகின்றது.
  1. str1 = 'hello javatpoint' #string str1  
  2. str2 = ' how are you' #string str2  
  3. print (str1[0:2]) #printing first two character using slice operator  
  4. print (str1[4]) #printing 4th character of the string  
  5. print (str1*2) #printing the string twice  
  6. print (str1 + str2) #printing the concatenation of str1 and str2  
வெளியீடு:
he
o
hello javatpointhello javatpoint
hello javatpoint how are you

லிஸ்ட்:
இந்த டேட்டா டைப் ஆனது அர்ரே போல் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட டேட்டாவை ஒரே வேரியபிளில் சேமிக்கும் ஆனால் அர்ரே போல் இல்லாமல் வெவ்வேறு விதமான டேட்

Leave a comment