1
பூட்ஸ்ட்ரால் கன்டைனர் மற்றும் ஜம்போட்ரான்.


பூட்ஸ்ட்ராப் ஆனது அதன் எலெமெண்டுகளை கண்டைன் செய்ய ஒரு கண்டைனெர் தேவைப்படுகின்றது.கண்டைனர்ஸ் ஆனது ரோ எலெமெண்டுகளை கொண்டுள்ளது ரோ எலெமெண்ட் ஆனது காலம்ன்களை கொண்டுள்ளது.
Container கிளாஸ் ஆனது ஒரு பாக்ஸில் நமக்கு கண்டெண்டை உருவாக்க பயன்படுகின்றது.
பூட்ஸ்ட்ராப்பிள் இரண்டு கண்டைனர் கிளாஸ்கள் உள்ளன.
1.    container
2.    container-fluid
கண்டைனர்  பேசிக் லே அவுட்.
<html>  
 <body>  
  <div class="container">  
   <div class="row">  
     <div class="col-md-xx"></div>  
       ...  
   </div>  
   <div class="row">  
     <div class="col-md-xx"></div>  
       ...  
   </div>  
  </div>  
 </body>  
</html>  

Bootstrap container உதாரணம்

<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
  <head>  
     <title>Job</title>  
     <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css"/>  
  </head>  
  <body>  
  
<div class="container">    
  <h1>Container</h1>    
  <p>container content</p>  
</div>    
    
<div class="container-fluid">    
  <h1>Container-fluid</h1>    
  <p>container-fluid content</p>  
</div>   
  
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>  
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>  
  </body>  
</html>  

Bootstrap Jumbotron

பூட்ஸ்ட்ராப் ஜம்போட்ரான் ஆனது ஒரு பெரிய பாக்ஸில் கவனத்தை கவரும் வகையில் கண்டண்ட் அல்லது தகவல்களை கொண்டு வர உதவுகின்றது.

இது ஒரு சாம்பல் வண்ணத்தில் ரவுண்டட் கார்னர்கள் கொண்ட பாக்ஸ் ஆக தோற்றமளிக்கின்றது. இதனால் இதன் உள்ளே உள்ள டெக்ஸ்டின் ஃபாண்ட் அளவை மாற்றியமத்துக் கொள்ளலாம்.

உங்களால் ஜம்போட்ரானின் உட் புறம் எந்த HTML அல்லது பூட்ஸ்ட்ராப் கண்டண்டையும் கொண்டு வரலாம்.

Jumbotron கிளாஸ் ஆனது ட&

Leave a comment