1
டேட்டா டைப் கன்வெர்சன்கள் சி ஷார்ப்


இந்த கட்டுரையில் சி ஷார்ர்பில் டேட்டா டைப் கன்வெர்சன்கள் குறித்து காண் இருக்கின்றோம்.
இரண்டு வகையான கன்வெர்சன்கள்>
1.      Implicit conversion
2.      Explicit Conversion.
இம்ப்ளிசிட் கன்வெர்சனில் லோயர் டேட்டா டைப்பை ஹையர் டேட்டா டைப்பிற்க்கு மதிப்பிருத்துவோ.
சான்று நிரல்.
using System;

namespace ConsoleApplication8
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int a = 150;
            float f = a;
            Console.WriteLine("float value={0}", f);
           
        }
    }
}
இதில் int லோயர் டேட்டா டைப், float ஹையர் டேட்டா டைப். இந்த மதிப்பிருத்தலில் எந்த டேட்டா இழப்பும் ஏற்பட போவதில்லை. மேலும் டேட்டா ஓவர் ஃப்லொவும் ஏற்பட போவதில்லை. இதில் நேரடியாக டேட்டாவை மதிப்பிருத்தியிருக்கின்றோம். எனவே இது implicit conversion ஆகும்
சான்று நிரல்-2
using System;

namespace ConsoleApplication8
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
           float a= 150.123F;
            int  f =(int) a;
            Console.WriteLine("int value={0}", f);
           
        }
    }
}
வெளியீடு:
int value=150
Press any key to continue . . .
மேலே உள்ள நிரலில் ஹையர் டேட்டா டைபை லோயர் டேட்டா டைப்பிற்கு மதிப்பிருத்தியிருக்கின்றோம்.இதில் int கீ வேர்டை பயன்படுத்தி Explicit ஆக மதிப்பிருத்தியிருக்கின்றோம். எனவே இது explicit conversion ஆகும்.
சான்று நிரல்-3
using System;

namespace ConsoleApplication8
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
           float a= 150.123F;
            int  f =Convert.ToInt32( a);

            Console.WriteLine("int value={0}", f);
           
        }
    }
}
மேற்கண்ட முறையிலும் Convert.ToInt32 என்ற லைப்ரரி மெத்தடை  பயன்படுத்தியும் Explicit conversion செய்யலாம்.
இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்.
1.      டேட

Leave a comment