1
ஜாவாவில் டைமர் கண்ட்ரோல்


பொதுவாக டைமர் கன்ட்ரோல் என்பது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்கு ஒரு முறை மீண்டும் மீண்டும் ஒரு கோடிங்க்  பிளாக்கை இயக்கும். இது அந்த டைமர் கண்ட்ரோல் enable ஆகியிருக்கும் வரை தான் செயல்படும்.
சான்று நிரல்.
package JavaDB_001;
import java.awt.Color;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.Timer;


public class Test extends JFrame {
    Timer tm1,tm2;
    JButton up,down;
    JPanel panel;
    public Test(){
        super("Timer");
        up = new JButton("up");
        down = new JButton("down");
        up.setBounds(150, 400, 100, 20);
        down.setBounds(260, 400, 100, 20);
        panel = new JPanel();
        panel.setBackground(Color.decode("#3a5795"));
        panel.setBounds(0, 0, 500, 0);
       
        tm1 = new Timer(50,new ActionListener() {

            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
           
                if(panel.getHeight() != 350){
                    up.setEnabled(false);
                    down.setEnabled(false);
                    panel.setBounds(0, 0, 500, panel.getHeight()+5);
                    if(panel.getHeight() == 350){
                        tm1.stop();
                    up.setEnabled(true);
                    down.setEnabled(true);
                    }
                }
            }
        });
       
        tm2 = new Timer(50, new ActionListener() {

            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
               
                if(panel.getHeight() !=0){
                         up.setEnabled(false);
                    down.setEnabled(false);
                       
                    panel.setBounds(0, 0, 500, panel.getHeight()-5);
                    if(panel.getHeight() == 0){
                        tm2.stop();
                       up.setEnabled(true);
                    down.setEnabled(true);
                    }
                }
            }
        });
        
        //Timer2 Start
        up.addActionListener(new ActionListener() {

            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                tm2.start();
            }
        });
                 //Timer1 Start
        down.addActionListener(new ActionListener() {

            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                tm1.start();
            }

Leave a comment