1
ஜனவரி 2020 - வாரம் 2 குறுக்கெழுத்துப் புதிர்: வீணை மீட்ட
வீணை மீட்ட

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
3.வீணை மீட்ட பாதி சம்மதி. (2)
4.இரண்டாம் ஒளி சேர்த்த ஆசான் பேச்சில் நடுங்க வைக்கும். (3)
5.மெய் மறந்து சென்ற பத்தடி ஒன்றுக்கும் பயனில்லை. (3)
7.துணை துப்பறிவாளர் நடுவில் மறைந்து முடிவில் வந்தார். (3)
9.9,. 10. மேலுலகினுள் வீடு திரும்பும் இதன் கீழ் பால் குடிக்கக்கூடாது! (2, 3)
10.9,. 10. மேலுலகினுள் வீடு திரும்பும் இதன் கீழ் பால் குடிக்கக்கூடாது! (2, 3)

நெடுக்காக:
1.உறுதியாக எண்ண ஒரு வழி சொல்லில் நமது . (3)
2.பிடாரன் கையில் மலை ராஜன் பிரஜை. (3)
3.ஐவர் புகுந்த இவர் ஜோடியாகலாம். (2)
6.யுதிஷ்டிரனைக் காண மர வீடு கட்டு. (4)
7.உயரத் தூக்க அரசி இல்லா தூபம். (3) (அருஞ்சொல்)
8.கருப்பு கல் கோட்டையில் தஞ்சம். (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Who Voted

Leave a comment