1
பொருட்களுக்கான இணையத்தில் பயன்படும் மிகப்பிரபலமான இயக்கமுறைமைகள் .

தற்போது தகவல், நிதி , சமூக வலைப்பின்னல், பொழுதுபோக்கு என்பன போன்ற இணையத்தில் வாயிலாக நுகரும் பல்வேறு சேவைகளின் எண்ணிக்கை களானவை நாளுக்குநாள் மென்மேலும் உயர்ந்து கொண்டேவருகின்ற காரணத்தால் தற்போதைய நம்முடைய வாழ்க்கையே இணையத்தால்தான் இயங்குகின்றது என கூறுகின்றவாறான நிலைமையில் இன்றைக்கு நாமெல்லோரும் வாழ்ந்து வருகின்றோம் . இவ்வாறான இணையத்தில் வழங்கப்படும் சேவைகளின் பட்டியல்மிக நீளமாக வளரும்போது, இணையத்துடன் இணைக்கக்கூடிய சாதனங்களின் வகைகளை நாம் கட்டுப்படுத்துவது கட்டாயமாகின்றது. அவ்வாறான நிலையில் IoT என சுருக்கமாக அழைக்கப் பெறும் பொருட்களுக்கான இணையம் என்பது கைகொடுக்கின்றது இது பல்வேறு வகையான செயல்களையும் அதற்கான பொருட்களையும் அதனுைடய உள்கட்டமைப்புகளுடன் இணையத்தின் வாயிலாக இணைக்க உதவுகின்றது. ஏதேனும் ஒரு சாதனத்தினை அல்லது பொருளை இணையத்துடன் இணைப்பதன் மூலம், இந்த செயல்களை பயனாளருடன் மட்டுமல்லாமல் தங்களுக்குள்ளும் தொடர்பு கொள்ளும் திறனைப் பெறுகின்றன.

இந்த IoT உடன் பல்வேறு வகையிலான மிக மாறுபட்ட சாதனங்கள் இணைக்கப்பட்டு திறனுடைய வீடுகள், திறனுடைய நகரங்கள், திறனுடைய விவசாயம், திறனுடைய வாகனங்களின்போக்குவரத்து, திறனுடைய கடைகள் , திறனுடைய மருத்துவமனை போன்றவை IoT அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படும்மிக பிரபலமான ஒருசில களங்களாகும்

இவ்வாறு பயன்பாட்டு களங்கள் மாறுபட்டதாக இருப்பதால், IoT இன்உள்கட்டமைப்பை திறமையாக நிருவகிக்க வேண்டிய தேவையானது கண்டிப்பாக ஏற்படுகின்றது. சாதாரண கணினிகளில் செயல்படும் இயக்க முறைமைகள் வள மேலாண்மை, பயனாளர் தொடர்பு மேலாண்மை என்பன போன்ற முதன்மை செயல்பாடுகளைமட்டுமே செயல்படுத்திடு கின்றன. ஒரு சிறிய நினைவக தடம், ஆற்றல் திறன், இணைப்பு அம்சங்கள், வன்பொருள் செயல்பாடுகள், நிகழ்வுநேர செயலாக்க தேவைகள், பாதுகாப்பு தேவைகள், பயன்பாட்டு மேம்பாட்டு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு ஆகியமுக்கிய பண்புகள் அல்லது தேவைகள் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ள IoT இயக்க முறைமைகளின் செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ள சாதனங்களின் தன்மை மற்றும் அளவு காரணமாக அவற்றினை கட்டுபடுத்த மிகப்பேருதவியாய் இவைவிளங்குகின்றன அவ்வாறான IoT இயக்க முறைமைகள் பின்வருமாறு

1. Ubuntu Core என்பது குறைந்த கொள்ளளவு கொண்ட மிகப்பிரபலமான பாதுகாப்புதான் முதல் நோக்கம் என்பதன் அடிப்டையில் வடிவமைக்கப்பட்ட தொரு IoT இயக்க முறைமை யாகும் இது பல்வேறு பாதிப்புகளை தாங்கி செயல்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பயன்பாடுகள் பல்வேறுமாறுபட்ட மூலங்களிலிருந்து வந்திருக்கலாம் என்பதால், அவற்றின் சொந்த தரவுகளில் மட்டுமே செயல்படுமாறான சலுகைகள் இதில் வழங்கப்படுகின்றன. மோசமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பயன்பாடு முழு கணினியையும் பாதிக்காத வகையில் இது செய்யப் பட்டுள்ளது., மற்ற தேவைகள் இயல்புநிலை இயக்க முறைமையால் ஆதரிக்கப்படுகின்றன. இது secure app store இல் பயன்படுத்தி கொள்ள கிடைக்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு https://ubuntu.com/internet-of-things/appstore. எனும் இணையதள முகவரிக்கு செல்க

2.RIOT என்பது பயனாளர்களின் இனிய நண்பனைபோன்ற IoT இயக்க முறைமை யாகும்.பல்வேறு குறைந்த சக்தி கொண்ட IoT சாதனங்களையும் பல்வேறு மைக்ரோகண்ட்ரோலர் கட்டமைப்புகளையும் இதுஆதரிக்கின்றது. செந்தர Cஅலலது C++ போன்ற கணினிமொழிகளை ஆதரிக்கின்றது இதில் 8-bit, 16-bit , 32-bit ஆகியவற்றில் செயல்படுமாறான குறிமுறைவரிகளை உருவாக்கி பயன்படுத்த அனுமதிக்கின்றது CoAP, CBOR, போன்ற வைகளை இது ஆதரிக்கின்றது அதாவது இது மேம்படுத்துநர்களின் நண்பனாகவும் வளங்களின் நண்பனாகவும் திகழ்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு https://riot-os.org எனும் இணையதள முகவரிக்கு செல்க

3.Contiki என்பது குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட சாதனங்களை இணையத்துடன் இணைக்க இது உதவுகின்ற சிறிய, குறைந்த விலை யிலான ஒரு சிறந்த IoT இயக்க முறைமை யாகும் ,இது IPv6 , IPv4 ஆகிய இணைய செந்தரங்களை மட்டுமல்லாமல் 6lowpan, RPL , CoAP ஆகிய குறைந்த மின்நுகர்வு செந்தரங்களையும்ஆதரிக்கின்றது அதைவிடUDP, TCP, HTTP, 6lowpan, RPL, CoAP போன்ற வலைபின்னல் ஒழுங்குமுறைகளையும் இதுஆதரிக்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு http://www.contiki-os.org எனும் இணையதள முகவரிக்கு செல்க

4.TinyOS என்பது குறைந்த திறன்கொண்ட கம்பியில்லா சாதனங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டதொரு கட்டற்ற IoT இயக்க முறைமை யாகும் இதனை உலகமுழுவதும் உள்ள கல்விநிலையங்கள் மட்டுமல்லாமல் தொழிலகங்களிலும் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றன ஏறத்தாழ வருடமொன்றிற்கு 35,000 முறை இதனைபதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்திடுகின்றனர் இது சி எனும் கணினிமொழியில் உருவாக்கப்பட்டதாகும் மேலும் விவரங்களுக்கு https://github.com/tinyos/tinyos-main. எனும் இணையதள முகவரிக்கு செல்க மிகமுக்கியமாக சி எனும் கணினிமொழியில் எழுதப்பட்ட இதனுடைய எளிய குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு

configuration Led {

provides {

interface LedControl;

}

uses {

interface Gpio;

}

}

implementation {


command void LedControl.turnOn() {

call Gpio.set();

}


command void LedControl.turnOff() {

call Gpio.clear();

}


}

5.Zephyr என்பது ஒரு நிகழ்வுநேர IoT இயக்க முறைமை யாக அமைந்துள்ளது இது பல்வேறு கட்டமைப்பிலுள்ள சாதனங்களையும் 150+ boards. ஐயும்ஆதரிக்கின்றது இதனை சுதந்திரமாகவும் நெகிழ்தன்மையுடனும பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது மிகச்சிறிய வழித்தட சாதனங்களை எளிதாக கையாளுகின்றது இது மிகப்பாதுகாப்பானது மேலும் விவரங்களுக்குhttps://www.zephyrproject.org எனும் இணையதள முகவரிக்கு செல்க

Leave a comment