1
டிசம்பர் 2019 - வாரம் 1: எழுத்து சுடோகு விடை

123456789
குடிண்பான்
குண்டின்பா
ண்பாகுடின்கு
டின்பாகுண்
பாகுடின்ண்ண்
ண்ன்குடிபா
டிபான்ண்குபா
குபான்ண்டிடி
குண்ன்டிபா
ன்பாடிண்குன்
குரவ பாணன் வேண்டிய தலை சீவிய 9ஆம் நூற்றாண்டு மன்னன்
குண்பாடின்
குபாண்டின்

Who Voted

Leave a comment