1
டிசம்பர் 2019 - வாரம் 2: எழுத்து சுடோகு விடை

123456789
டிப்ம்வாழுழை
இறுதி விடைக்கான எழுத்துகள்
டி ழு வாப்ழை ம் டி
ம் டி வா ழுப் ழைய வா
ழை ப் ம் ழுடி வா
ழைவா ம் ப் ழுடி
ப் டி ழு ம் வா ழை வா ழை
ழுழை டி வா ம் ப்
டி வாழைப் ம் ழு
ம்ப்ழை ழு டி வாழை
வா ழு ம் டிழைப்
டிவாவாழைழை
வாழைடி வாழை

Who Voted

Leave a comment