1
டிசம்பர் 2019 - வாரம் 1: சொல்கலை விடைகள்

விடை(கள்)1) இராசேந்திர பிரசாத்
2) குல்சாரிலால் நந்தா
3) காமராசர்
4) அபுல் கலாம் ஆசாத்
இறுதி விடைக்கான குறிப்பு:பசி தீர்வது எதனால்?
இறுதி விடை:ஆகாரத்தால்

Who Voted

Leave a comment