1
அறிவோம் சி மொழியை-பாடம்-1


நிரலாக்கம் என்பது என்ன?
நிரலாக்கம் என்பது மனிதர்களும் மற்றும் கணினிகளும் இடையே நடை பெறும் communication செய்ய உதவும் ஒரு வழிமுறை ஆகும்.இது கட்டளைகளின் தொகுப்பாகும்.

நிரலாக்க மொழிகளின் இருவகை:
1.   Low level language
2.   High level language
Low level language:
இது இயந்திர மொழி என்றும் அறியப்படுகின்றது. இவை 0 அல்லது 1 ஆல் உருவாக்கப்படும்.இயந்திரங்களினால்  மட்டும் எளிதாய் அறிய முடியும்.
உதாரணம்:
0011 1101
இதன் இயங்குவதற்கு ஏற்படும் நேரம் குறைவு எனினும் நிரலாளர்களால் கற்றுக் கொள்வது கடினம்.
High level language
நிரலாளர்களுக்கு தெரிந்த மொழி high level language ஆகும். இவை உதாரணம்:ஜாவா, சி#,விபி முதலியவை ஆகும். இவை ஆங்கில வார்த்தைகளால் ஆனது. இயந்திர வகையை சார்ந்தது அல்ல.
பிழை அறிதலும் எளிதாகும்.
குறிப்பு: சி மொழியானது low level மொழிகளின் பண்புகளையும் அதே நேரத்தில் high level மொழிகளின் பண்புகளையும் ஒருங்கே பெற்றது. ஆதலால்   இது middle level language எனப்படுகின்றது.

சி மொழியானது 1972 Bell laboratories USA ல் உருவாக்கப்பட்டது.
உருவாக்கப்பட்டதன் முக்கிய நோக்கம்.
Bell laboratory-ல் அப்போது unix os உருவாக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள்.அதை உருவாக்குவதற்கு ஒரு மொழி தேவைப் பட்டது.அப்போதிருந்த கோபால்,ஃபோர்ட்டான் போன்றவற்றால் system oriented நிரலாக்கம் என்பது இயலாத ஒன்று.எனவே அதே நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த Dennis Ritchie என்பவரால் சி மொழி உருவாக்கப்பட்டது.


சி மொழியானது பெரும்பாலும் OS(Operating system),compilers, Graphics, Games முதலியவை உருவாக்குவதற்கு பயன்படுகின்&%2

Leave a comment