1
“மாபெரும் ஏதோ ஒன்றைச் சொல்ல வேண்டும்”
இந்த டிசம்பர் பதினொன்றில்,
”பெரிதினும் பெரிது கேள்”
என்ற பாரதியின் வரியோடு
“மாபெரும் ஏதோ ஒன்றைச் சொல்ல வேண்டும்”
என்ற ரோசா லக்சாம்பர்க்கின் வரியும் சேர்ந்தே என்னை கிள்ளிக்கொண்டிருக்கிறது
மேலோட்டமாகப் பார்த்தால் இரண்டுமே வேறு வேறு பணிக்கானவை
ஒன்று,
அற்பம் தவிர்த்து பெரியதாய்த் ஜனங்களிடமிருந்து தேடி உள்ளெடுக்கச் சொல்லும்
மற்றொன்று,
அற்பம் தவிர்த்து மிகப் பெரியதாய் ஜனங்களுக்குத் தரச் சொல்லும்
ஆனால் இரண்டிற்கும் தொடர்புண்டு
நல்லதைத் தரவேண்டும்
எனில்,
நல்லதை எடுக்க வேண்டும்
இரண்டிற்கும் முயற்சிப்போம்

Who Voted

Leave a comment