1
டிசம்பர் 2019 - வாரம் 1: குறுக்கெழுத்துப் புதிர்: நற்செய்தி
குறுக்கெழுத்தில் இரண்டு வகை. ஒன்று நேரடியாக விடையை விளக்குவது, ஆங்கிலத்தில் இதற்கு Quick Clues என்று கூறுவார்கள். மற்றது, ஆளைக் குழப்பி திசை திருப்பி வெவ்வேறு கோணங்களில் தேட வைக்கும் வகை, ஆங்கிலத்தில் Cryptic Clues என்று கூறுகிறார்கள். ஆங்கிலத்தில் சுமார் எண்பது வருடங்களாக நன்கு வளர்ச்சியடைந்த பாணி இங்கு கையாளப்பட்டுள்ளது. முதல் வருகையா? இந்த அறிமுகத்தைப் பார்த்துவிட்டு வரவும்: https://muthuputhir.blogspot.com/2015/06/blog-post.html
*******************************************************************************
நற்செய்தி

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
3.தென் அமெரிக்காவின் வடகிழக்கு நாட்டை பெண் திரும்பிப் போன பின்னும் தூக்க முடியாது. (2)
4.ஒரு பெண் எவ்விதமாக உள்ளே திரும்பி நோக்க தென்படுவாள்? (3) [நன்றி: சிவக்குமரன்]
5.உலகு நடுவே முதலாகப் படையெடுத்த முகலாயப் பேரரசர். (3)
7.பூந்தோட்டம் புடவை இடை சேர்த்துத் துவை. (3)
9.சாலையோரம் நிற்கும் அநாதி விசிறி. (3)
10.செல்லப் பெயர்ப் பெண்ணை விட்டுப் போருக்கும் செல்லுவீர். (2)

நெடுக்காக:
1.சிகண்டியின் பூர்வ ஜென்மம் ம. பி. சட்டமன்றத் தொகுதியில்! (3)
2.சுகுமார் குறைந்தால் நடுத்தரம். (3)
3.மாசுபட விட்டு விட்டு உள்ளே பாதி சேவித்த நற்செய்தி முடியவில்லை. (4)
6.படைத்தலைவன் அதிரத் தும்ம காரணம் ஒரு மலர். (4)
7.வண்டு இறப்பதும் பிறப்பதும் கொண்டதே. (3)
8.உலகம் திட்ட வரும் இறுதியாக. (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Who Voted

Leave a comment