1
இது சிவாஜியா, அப்பரா அல்லது காஞ்சி முனிவரா…!!!
… … … இன்றும், இதனைத் தொடர்ந்து இன்னும் சில காவிரிமைந்தன் காணொளிகளிலும் – சில சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களை – காணலாம்..! 7-ஆம் நூற்றாண்டின் அமுதத் தமிழ் – “மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் வீங்கிள வேனிலும் மூசு வண்டறை பொய்கையும் போன்றதே ஈசன் எந்தை இணையடி நீழலே” சோழர் காலத் தோன்றல்கள் … Continue reading

Leave a comment