1
டிசம்பர் 2019 வாரம் 1 சொல்கலை


விதிகள்/வழிமுறை:  வழக்கம்போல்

முதல் முறை முயல்பவர்கள் விவரங்களுக்கு இங்கு பார்க்கவும்: http://muthuputhir.blogspot.com/2012/05/5.html

சிறப்புக் குறிப்பு:

முடிந்தால் இரட்டைக்கலை 2 அ (https://muthuputhir.blogspot.com/2019/12/2019-1_2.html)
முடித்துவிட்டு இந்தப் புதிரை விடுவித்து அதிக மகிழ்சி அடையவும்!

மூலச்சொற்கள்:  


1.
2.
3.
4.


பசி தீர்வது எதனால்


Puzzle Creator Link:  http://free.7host07.com/yosippavar/solkalai//solkalai.asp

 

Who Voted

Leave a comment