1
பிளாக்செயின் தொழில்நுட்ப வழிகாட்டி-5-பிளாக்செயின்தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படும் விதிமுறைகளைசொற்களை பற்றியவிவரங்களும் அறிமுகமும்

கடந்த தொடர் 4 இல் பிளாக்செயின் மேம்படுத்துநர் தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டிய முக்கிய கருவிகளை பற்றி தெரிந்துகொண்டோம் அதனை தொடர்ந்து இந்த தொடரில் இந்த பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம் செயல்படுகின்ற விவரங்களை அறிந்து கொள்வவதற்கு முன் இந்த தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படும் விதிமுறைகளை பற்றியும் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் சொற்களை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம்

Baas: ப்ளாக்செயின் ஒரு சேவையாக பயன்படுத்தி கொள்வதாகும் (சென்ற தொடரில் இதற்கான விவரத்தினை கண்டோம்)

BFT: பைசண்டைனின் தவறு சகிப்புத்தன்மை(Byzantine fault tolerance)யின் கொள்கை என்பதன் சுருக்குபெயராகும்

BIP: பிட்காயினின்மேம்பாட்டு திட்டம் (Bitcoin improvement proposal) என்பதன் சுருக்குபெயராகும்

Bitcoin: என்பது மிகப்பிரபலமான மறையாக்க நாணயமாகும்

Block: என்பதுபரிமாற்றத்தினை அவற்றின் ஹாஷ் மதிப்புடனும் தரவுகளுடனும் சேமித்து வைத்துகொள்ள பயன்படுத்தப்படுகிறது

Composer: என்பது ஹைப்பர்லெட்ஜரை உருவாக்கிடுகின்ற ஒருபிளாக்செயின் மேம்பாட்டு கட்டமைப்பாகும்

Consensus: என்பது பிளாக்செயினில் பங்கேற்பாளர்களிடையே ஏற்படுத்துகின்றபொதுவான ஒப்பந்தமாகும்

Crypto currency: மறையாக்க நாணயமான இதுவும் மற்றொரு டிஜி்ட்டல்சொத்தாகும்

DApp: என்பவை பரவலாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளாகும்

ERC20: என்பது ஈதரத்தினுடைய டோக்கனின் செந்தரநிலையாகும்

Ethereum: இதுவும் ப்ளாக் செயின் செயல்படுவதற்கான மற்றொரு தளமாகும்

Genesis block: என்பது பிளாக்செயினில் முதல் (துவக்க)தொகுப்பாகும்

Hash: என்பது தொகுப்பான தரவுகளின் மறைகுறியாக்கப்பட்ட மதிப்பாகும்.

Hyperledger: என்பது ப்ளாக் செயின் செயல்படுவதற்கான தளமாகும்

ICO: என்பது துவக்கநாணய வாய்ப்பு (Initial coin offering) என்பதன் சுருக்கப்பெயராகும்

IoT: என்பது பொருட்களுக்கான இணையம்(Internet of Things) என்பதன் சுருக்கப்பெயராகும்

Ledger: என்பது ஒரு பிளாக்செயினில் பரிமாற்றங்களை பதிவு செய்ய பயன்படுத்தப் படுகின்றது

Miner: என்பவர்ஒரு பிளாக்செயினை ஏற்புகை செய்திடும் பணியை செயற்படுத்துபவர் ஆவார்

Mining: என்பது ஒரு பிளாக்செயினில் (பிட்காயினிலும் , எத்தேரியத்திலும்) சரிபார்த்து ஏற்புகை செய்திடும் செயல்முறையாகும்

Node: பிளாக்செயின் வலைபின்னலுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கணினியும் ஒரு முனைமம் ஆகும்

Participants: என்பவர்கள் பிளாக்செயினில் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் ஏதேனும் பரிமாற்றங்களை செய்பவர்கள்ஆகியோர்களாவார்கள்

Peer2Peer(P2P): என்பது பரவலாக்கப்பட்ட பிணைய கட்டமைப்பாகும் .இந்த வழக்கில் தனிப்பட்ட சேவையகம் எதுவும் இல்லை

PoS: என்பது பணய ஆதாரம் (Proof of stake )என்பதன் சுருக்கப்பெயராகும்

PoW: என்பதுபணிக்கான சான்று(Proof of work ) என்பதன் சுருக்கப்பெயராகும்

SHA256: என்பது ஒருசுட்டுமுகவரியாக்க வழிமுறையாகும்

Smart contract: என்பதுகுறிமுறைவரிகளில் விதிமுறைகளுடனும் நிபந்தனைகளுடனும் எழுதப்பட்ட சுய செயல்பாட்டு ஒப்பந்தமே திறனுடைய ஒப்பந்தமாகும்

Solidity: என்பது ஈதரத்தில் திறனுடைய ஒப்பந்தங்களை எழுதுவதற்கான ஒரு நிரலாக்க மொழியாகும்(சென்ற தொடரில் இதற்கான விவரத்தினை கண்டோம்)

Testnet: என்பது மேம்படுத்துதல் பரிசோதித்தல் ஆகிய நோக்கங்களுக்காக பிளாக்செயின் வலைபின்னல்களின் பரிசோதனையாகும் (சென்ற தொடரில் இதற்கான விவரத்தினை கண்டோம்)

Token: என்பது அடையாளவில்லை அதாவது இது ஒரு டிஜி்ட்டல்சொத்தாகும்

Transaction: என்பது ஒரு பிளாக்செயினில் எந்தவொரு நிலையிலும் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை குறிப்பிடுவதாகும்

Wallets: என்பது மறையாக்கநாணயங்களையும் பிற டிஜிட்டல் சொத்துக்களையும் சேமிக்கவும், மற்றவர்களுக்கு அனுப்பவும் மற்றவர்களிடமிருந்து பெறவும் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படும் டிஜிட்டல் பணப்பையாகும்.

முதன்முதலில்2009ஆம்ஆண்டு பிட்காயின் எனும் பிளாக்செயின் நடைமுறை பயன்-பாட்டிற்கு வந்தது பின்னர் அடுத்தடுத்தஆண்டுகளில் இந்த பிட்காயினானது மிகவும் பிரபல-மடைந்தது அதன்பின்னர் இந்த பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பமும் மிகபிரபலமாக ஆனது ஆயினும் இந்த புதிய கண்டுபிடிப்பானபிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தின் பின்னால் உள்ள தொழில் நுட்ப விவரங்களும் அதனுடன் தொடர்புடைய சொற்கள்பற்றிய விவரங்களும் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு சென்று சேருவதற்கு முன் இந்த பிளாக்-செயின் தொழில்நுட்பம் பற்றிய குழப்பமும் தெளிவின்மையும்உருவாகி மிகவிரைவாக பொதுமக்களிடைய மிகவிரைவாக பரவஆரம்பித்துவிட்டன மேலும் இந்த புதிய பிளாக்செயின் தொழில்-நுட்பமானது அதனுடைய உண்மையான திறனைக் காட்டியபோது, பொதுமக்கள் அதை பிட்காயின் சொற்களோடு தொடர்புபடுத்த முயன்றனர்; இதன் விளைவாக மொத்தமும் தவறான கருத்துகளும் குழப்பமும் உருவாகி தெளிவில்லாத நிலைக்கு கொண்டுசென்றது . ஆனால் பொதுவாக பிளாக்செயின் தொழில் நுட்பத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ள துவங்கிய பின்னர் பிட்காயின் பற்றி புரிந்துகொள்ள முயற்சிப்பதே சரியான வழிமுறையாகும். இந்நிலையில பிளாக்செயின் தொழில் நுட்பத்தை ஏன் தெரிந்து கொள்வேண்டும்? என்ற கேள்வி நம்மனதில் எழும்இது பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தின் விவரங்களுக்குச் செல்வதற்கு முன் முதலில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய முக்கியமானதொரு கேள்வியாகும்.

பொதுவாக எந்தவொரு தொழில்நுட்பமும் புதியதாக கண்டுபிடித்து வெளியிடும்போது அந்த குறிப்பிட்ட புதியதொழில்நுட்பமானது மிகவும் புரட்சிகரமானது என்று சொல்வது; வழக்கமாக அனைவரும்கூறுகின்ற சொற்றொடராகும், நிற்க ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருக்கும் தொழில்நுட்பங்களை விட இந்த புதிய தொழில்நுட்பமானது கூடுதலான அல்லது அவைகளில் இல்லாத புதிய வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டிருக்க வேண்டும்என்பதே பொதுவான வரையைறையாகும் . அதனடிப்படையில் தற்போதைய தொழில் நுட்பத்தை-விட புதிய இந்த பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பமானது பின்வரும் புதியஅல்லது கூடுதலான வசதிவாய்ப்புகளை கொண்டுள்ளது

1.இந்த பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பமானது பரவலாக்கப்-பட்டது ,

2.விநியோகிக்கப்-பட்டது ,3.மிகவும் பாதுகாப்பானது,

4.மிகவிரைவாக செயல்படக்-கூடியது ,

5.அதனோடு இது மிக வெளிப்படையானது

6.ஆயினும் எளிதில்மாற்ற முடியாதது

இந்நிலையில் இந்த பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தினுடைய தரவுகளின் கட்டமைப்பு, தரவுகளின் விநியோகம், தரவுகளின் சரிபார்ப்பு (பிளாக்செயினில் ஒரு தரவின் அங்கீகாரம்) , பிளாக் செயின் தொடர்புடைய பிற தொழில்நுட்பங்களை அறிந்துகொண்டால் இந்த பிளாக் செயின்தொழில்நுட்பத்தினுடைய புதிய வசதி வாய்ப்புகளை பற்றி நன்கு புரிந்து கொள்ள முடியும்.

பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தின் கட்டமைப்பு

ஐபிஎம்நிறுவனத்தின்கூற்றுபடி, பிளாக்செயின் என்பது ஒரு பகிரப்பட்ட, விநியோகிக்கப்-பட்ட பேரேடு(Ledger) ஆகும், இந்த பேரேடானது ஒரு பிணையத்தில் பரிமாற்றங்களை பதிவு செய்வதற்கும் சொத்துக்களைக் கண்காணிப்பதற்கும் உதவுகின்றது. இதனுடைய சொத்து என்பது நாம் பயன்படுத்திடும் நிலபுலன், வீடு, வாகனம் போன்ற ஒரு உறுதியான தொட்டுணரக்கூடிய சொத்தாக இருக்கலாம் அல்லது டிஜிட்டல் நாணயம், அறிவுசார் சொத்துரிமை போன்ற ஒரு அருவமான சொத்தாககூட இருக்கலாம். பொதுவாக அடிப்படையில், மேலேகூறிய பல்வேறு வகையான சொத்துகளின் தரவுகளைச் சேமித்து, விநி%

Leave a comment