1
சங்கிகளுக்கு நக்கலைட்ஸ் -ன் ஆப்புதிருவள்ளுவரை காவியாக்க துடிக்கும் பார்ப்பன பாசிச சங்கிகளுக்கு  நக்கலைட்ஸ் -ன் ஆப்பு....

சமூகத்தில் நிலவும் வலிகளை பதிவிடும் தமிழ் பதிவர்.

Who Voted

Leave a comment