0
வலிப்போக்கன் : மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-15
தெருவின் முகப்பில் உள்ள கோயிலுக்கு சற்று தள்ளி உள்ள கடையின் முன் அவர் பேசுவதை நாலைந்து பேர் கூட்டமாக நின்றும் அருகில் அமர்ந்தும் அவர் சொல்வதை கேட்டுக் கொண்டு இருந்தனர்
Be the first to vote for this post!

Leave a comment