1
நவ. 19 - வா. 3 எ. சு.

123456789
ல்லான்
ன்
ன்
ல்
லா
லான்
ல்ன்
லா

1.  கீழிருக்கும் கட்டம் சுடோகுவை விளையாடி விடை கண்டு பிடிக்க உதவும்.
2.  இந்தப் புதிரில் பயன் படுத்தியிருக்கும் 9 எழுத்துகளும் 9 எண்களுடன் மேலே
     காணலாம்.
3.  புதிர் விளையாடத் துவங்குமுன், மேலே கட்டங்களில் இருக்கும் எழுத்துகளை 
அவற்றிற்குரிய கட்டங்களில் கீழே    தட்டச்சு செய்து கொள்ளவேண்டும். 
4.   ஒரு கட்டத்தைத் தொட்டால் அந்த வரிசை அல்லது பத்தியில் உள்ள 
அனைத்துக் கட்டங்களும்
      பளிச்சிடும் - அதை சட்டை செய்ய வேண்டாம்.  வேண்டிய எழுத்தைக் 
கீழே காணும் எழுத்துப்  பலகையிலிருந்து எடுக்கலாம்.1
2
3
4
5
6
7
8
9
ல்
லா
ன்
நவ. 19 - வ. 3 - எ. சு.

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

நெடுக்காக:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Who Voted

Leave a comment