1
என்னை கவர்ந்த வரிகள்
எண்ணங்களே நம் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கின்றன. அத்தகைய எண்ணங்களை சீர்படுத்த சில ஊக்கிகள் தேவையாய் இருக்கின்றன. என் மனதில் பலம் கொடுக்கும் எண்ணங்களை விதைத்த சில வரிகளை... என்னை கவர்ந்த வரிகள்..

Leave a comment