1
நம்முடையஆண்ட்ராய்டு கைபேசிதிரையை பூட்டிடுவதற்கான சிறந்த பயன்பாடுகள்

இந்த தலைப்பினை கண்டவுடன் திரையை பூட்டுவது என்றால்என்ன என்ற கேள்வி நம்மனைவருடைய மனதில்எழும் நிற்க

நாம் இல்லாதபோது நம்மைதவிர மற்றவர்கள் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியில் என்ன உள்ளது எனஅறிந்து கொள்வதற்காக நம்முடைய கைபேசியை மற்றவர்கள் பயன்படுத்துவதை தடுப்பதற்கான செயல்பாடே ஆண்ட்ராய்டு திரையை பூட்டிடும்(Lockscreen) வழிமுறையாகும் இது மிகஎளிதாக கைகளால் உள்ளீடு செய்யப்படும் கடவுச்சொற்களால் திறந்திடுமாறு கட்டமைக்கப்பட்டாகும் இது நம்முடைய முகப்பு திரைக்குள் மற்றவர்கள் அத்துமீறி நுழைந்திடாமல் தடுப்பதற்கான மற்றொரு அறன்போன்ற பாதுகாப்பு அடுக்காகும். இதற்காக கூகுள்ஸ்டோரில் ஏராளமான பயன்பாடுகள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளதயாராக இருக்கின்றன அவைகளுள் இந்த 2019 ஆண்டின் மிகச்சிறந்த பயன்பாடுகள் பின்வருமாறு

1. Locket Lockscreenஎன்பது மிகச்சிறந்த மிகத்திறனுடைய கட்டணமற்ற ஆண்ட்ராய்டு திரையை பூட்டிடுவதற்கான பயன்பாடாகும் இது சமீபத்திய அறிவிப்புகளையும் செய்திகளையும் அழைப்புகளையும்திரையில் பிரதிபலிக்கசெய்கின்றது மிகமுக்கியமாக அதிகஅளவு பயன்படுத்திய பயன்பாடுகளை திரையில் பட்டியலிடுகின்றது அதில் நமக்கு நினைவூட்டிடும் செயலையும் பதிவுசெய்கின்றது

2. L Lockerஎன்பது மற்றொரு மிகச்சிறந்த கட்டணமற்ற ஆண்ட்ராய்டு திரையை பூட்டிடுவதற்கான பயன்பாடாகும் இது நம்முடைய கைபேசியில் பயன்படும் ஆண்ட்ராய்டு இயக்கமுறைமையை Lollipop 5.0,இலிருந்து மேம்படுத்தி கொள்ளவில்லை யென்றாலும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இது KitKat எனும் திரையை பூட்டிடும் பாவணையை பின்பற்றிடுகின்றது இதில் PIN type , pattern type ஆகிய இரண்டுவகை பாவணைகளிலும் ஆண்ட்ராய்டு திரையை பூட்டிட பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்

3.Go Lockerஎன்பது பிரிதொரு மிகச்சிறந்த மிகத்திறனுடைய கட்டணமற்ற ஆண்ட்ராய்டு திரையை பூட்டிடுவதற்கான பயன்பாடாகும் இதுமிகநிலையான ஒத்தியங்க கூடிய திறனுடனான பயன்பாடாகும் இதில் பயனாளர் விரும்பியவாறு குறுக்குவழி விசைகளை பயன்படுத்தி திரையை பூட்டிடுமாறு செய்து கொள்ளும் வாய்ப்பினையும் பல்வேறு மிகவிரைவான வழிகளையும் அவ்வாறான பூட்டினை திறப்பதற்கான வழிமுறைகளையும் இது வழங்குகின்றது

4.Slide Lockஎன்பது பயன்படுத்தவும் இயக்கவும் மிகவும் எளிதானது ஆண்ட்ராய்டு கைபேசி திரையை வலதுபுறம், இடதுபுறம் தேய்த்தலின் வாயிலாக சாதனத்தின் பூட்டினை திறந்திடவும் படப்பிடிப்பு கருவியை செயல்படுத்திடவும்செய்திடலாம்இது சமீபத்திய அறிவிப்புகளையும் செய்திகளையும் அழைப்புகளையும்திரையில் பிரதிபலிக்க செய்கின்றது இதில் PIN type , pattern type ஆகிய இரண்டுவகை பாவணைகளிலும் ஆண்ட்ராய்டு திரையை பூட்டிட பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்

5.C Lockerஎன்பது கட்டணத்துடன் கட்டணமில்லாமல்ஆகிய இருவழிகளில் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நாம் இங்கு கட்டணமில்லாத பயன்பாடுகளை மட்டுமே பார்த்து வருகின்றோம் அதனால் இதனுடைய கட்டணமற்ற வகையும் பல்வேறு வசதிவாய்ப்பகளை கொண்டுள்ளது இது சமீபத்திய அறிவிப்புகளையும் செய்திகளையும் அழைப்புகளையும் திரையில் பிரதிபலிக்க செய்கின்றது இதில் பயனாளர் விரும்பியவாறு குறுக்குவழி விசைகளை பயன்படுத்தி திரையை பூட்டிடுமாறு செய்து கொள்ளும் வாய்ப்பினை கொண்டுள்ளது

6.Echo Notification LockScreenஎன்பது மற்றொரு மிகச்சிறந்த கட்டணமற்ற ஆண்ட்ராய்டு திரையை பூட்டிடுவதற்கான பயன்பாடாகும் இது சமீபத்திய அறிவிப்புகளையும் முழுமையான செய்திகளையும் அழைப்புகளையும்திரையில் பிரதிபலிக்க செய்கின்றது நம்முடைய சாதனத்தில் பயன்படுத்திடும் மின்நுகர்வை முடிந்தவரை குறைவாக பயன்படுத்தி கொள்கின்றது இதில் பயனாளர் விரும்பியவாறு குறுக்குவழி விசைகளை பயன்படுத்தி திரையை பூட்டிடுமாறு செய்து கொள்ளும் வாய்ப்பினைகொண்டுள்ளது

7.CM Lockerஎன்பதுமேலும் ஒரு மிகச்சிறந்த கட்டணமற்ற ஆண்ட்ராய்டு திரையை பூட்டிடுவதற்கான பயன்பாடாகும் இது ஐஓஎஸ் சாதனத்தின் திரையைபூட்டிடுவதற்கான பயன்பாட்டினைபோன்று மிகச்சிறப்பாக செயலாற்றிடுகின்றது இதனுடைய Phone Boost என்பது மிகச்சிறந்த வாய்பாக மிளிருகின்றது அதன்வாயிலாக மின்கலணின் வாழ்நாளை 30% நீட்டிப்பு செய்கின்றது இதில் தவறான PIN அல்லது pattern ஐ பயன்படுத்தி திரையை திறக்கமுயற்சிசெய்திடும்போது படப்பிடிப்பு கருவியானது அவ்வாறு தவறாக முயற்சிக்கும் நபரை படப்பிடிப்பு செய்து கொண்டு நாம் பயன்படுத்திடும்போது யார்அவ்வாறு செய்தது என காண்பிக்கின்றது

Leave a comment