2
தமிழ் கணினி: Blogger Comments Profile Image தெரியவில்லையா இதோ தீர்வு.
நம் வலைபதிவில் நாம் Comment எழுதும்போதும் மற்றவர்கள் Comment எழுதும்போதும் வலது அல்லது இடது பக்கத்தில் Comments Profile இமேஜ் தோன்றும் இதை நமது வலைபதிவில் எப்படி தொன்றவைப்பது என்பதைப் பார்க்கலாம்.  

Who Voted

3 comments

Written by admin
 689 days
வெல்கம்
Written by admin
 689 days
டெஸ்ட்
Written by admin
 689 days
ரிப்லை டெஸ்ட்