1
திருக்குறள் கதைகள் - அறத்துப்பால்: 243. புதிய நிர்வாகி

 இளம் வயதில் ஒரு நிறுவனத்தின் நிர்வாகி என்ற பதவி கிடைத்தது முகுந்தனுக்குப் பெருமையாக இருந்தது. 


அது ஒரு சிறிய நிறுவனம்தான். மொத்த ஊழியர்கள் முப்பது பேர்தான்.

Who Voted

Leave a comment