1
திருக்குறள் கதைகள் - பொருட்பால்: 13. கோவிலில் கேட்ட கதை

"சார் போஸ்ட்!" 


கடிதத்தை வீட்டுக்குள் போட்டு விட்டு சைக்கிளில்  விரைந்து விட்டார் தபால்காரர்.

Who Voted

4 comments

Written by lipsmega
 172 days
great news!!!
Written by lipsmega
 172 days
i think!
Written by lipsmega
 172 days
yep!
Written by parthavi
 172 days
Thanks!