1
திருக்குறள் கதைகள் - காமத்துப்பால்: 8. நந்தவனத்தில் ஒரு மின்னல்!

"அரசே! சின்னமலை அரசன் ராஜவர்மரிடமிருந்து ஓலை வந்திருக்கிறது" என்றார் அமைச்சர்.


"என்ன எழுதி இருக்கிறார் என் நண்பர்?" என்றான் அரசன் கிள்ளிவளவன்.

Who Voted

Leave a comment