1
படம் ஒன்று துயர் ஒன்று பாக்கள் பல...
தெருவிலதான்  விபத்துத்தான் நாடு
தெருச்சாவாம்  மலிவாச்சுப் பாடு
           சாகத்தான் துடிப்போரைய்
           சாகவிட நினைப்போரைய்
தெருவில்பார் படமெடுப்பார் கேடு

Who Voted

Leave a comment